Back

★ IsiZulu                                               

IMozambiki

IMozambiki yizwe elise zwenikazi iMozambiki. Leli zwe linabantu abahlukahlukene, abaphila futhi basebenze kulo. IMozambiki njengezwe ixube izilimi ezahlukene, kepha ulimi olukhulunywa kakhulu isiPutukezi. Isiqongo saseMozambiki iMaputo.

                                               

Ukuhumusha

Ukuhumusha ngenye yezindlela ezindala zokwenza abantu abakhuluma izilimi ezingefani bezwe noma bafunde umbhalo bathole umqondo ofanayo.Ubufakazi bokuthi ukuhumusha ngenye yezindlela zokwenza ukuxhumana kube lula phakathi kwabantu abakhuluma izilimi ezingafani ibhayibheli. Ibhayibheli umbhalo omdala kakhulu, labo abalifunda ngesiZulu bafunda isihumusho kanjalo nabezinye izilimi. Uma umuntu ecaphuna amavesi ebhayibhelini noma ngabe elesiNgisi noma isiZulu basho into efanayo.

                                               

Imithetho Yokubhala Nobhalomagama Lwesizulu

Ulimi oluhlelembeke kahle lunohlelo oluthile lokuhambisanayo ekusetshenzisweni kwalo. Ulimi luyahambisana nokuhlelemba uma lunezincwadi zohlelo, lunemithetho yokubhalwa, lunezichazamazwi kanye namatemu amasha anembayo. Nokho phela ulimi luyaguquka, luthuthuke, kudingeke ukuba luhambisane ngandlela thize nesimanje. Yikho-ke ukuluhlelemba kuyinto elokhu iqhubeka njalo. Ulimi akuyona into eyisimbelambela, ngoba ide iba khona inguquko emagameni atholakala olimini ngenxa yemithetho yokubhalwa nokubhala isiZulu. Lezi zinguquko zibonakala kakhulu endleleni yokubhalwa kwamagama okude kuguquka ukuz ...

                                               

Imilolozelo

Imilolozelo lolu wuhlobo lwezinkondlo olwalusetshenziswa kakhulu abagadi babantwana noma omama babantwana uma bethulisa ingane ekhalayo befuna ukuthi izele, ilale, ihlukane nokukhala. Bayayilolozela futhi nalapho iphatheke kabi. Iningi lemilozelo liyaculwa kanti eminye iyashiwo nje ngomlomo kulandelwe isigqi esifanayo esiphindaphindwayo esenza umntwana olalele ezwe esefikelwa ubuhongo. Ikhona eminye imilolozelo esetshenziswa nje noma kungalaliswa umntwana, kukuhle nje kujatshuliwe noma kudlalwa. Ububumnadi bale nkondlo bulele esigqini sayo esingaguquki esibelezelayo. Lolu hlobo lwenkondlo ...

                                               

Ukucela Imvula

Ukucela Imvula leli isiko alebe lenziwa lapho lomise kakhulu, imvulaingabonwa isikhathi eside. Kwakushaywa izinkomo ezimnyama zodwa ziyiswe kuGuqabadele owayesanyanaga, Nguye kuphela owabe ukunisa izulu. Wayefika uGuqabadele azibulale izinkomo. Emva kwalokho wonke amadoda abefuka kuye aguqe ashaye uhobo.Khona sekunjalo uGuqabadele wayeuska akhulume noMvelinqangi acele imvula. Athi angaqeda-ke livuke ibandla liyokudla inyama yezinkomo ezimnyama. Emva kwaloko kuthiwa izulu lina kakhulu. Ngaphandle kukuthi licelwe kuGuqabadele izulu lalibuye licelwe futhi nasezinyangeni zendawo. Kwezinye izin ...

                                               

Izibongo

Izibongo ubuciko bomlomo obuvame lapho kukhona okubongelwayo. Izibongo zinomlando omkhulu esiZulwini. Emandulo ukubongela inkosi kwakuba ngumsebenzi wamaqhawe ayazana kahle nokuzalwa nokukhula kwenkosi. Ngazo lezi zikhathi kwankungumsebenzi ophambili ukubongela inkosi. Ngokuvamile kubongelwa ngoba kukhona okuhle okunconywayo okungaba ukuhlabana okuthize kwalowo noma kwalokho okusuke kubongelwa. Uma kubongelwa, imbongi inelungelo lokuthi lapho ibongela ikufake okuwubuthakathataka kwalowo noma kwalokho okusuke kubongelwa. Ngalokhu izibongo zingasho okuhle ziphinde futhi zigxeke loyo osuke eb ...

IsiZulu
                                     

★ IsiZulu

Zulu /ˈzuːluː, noma isiZulu wulimi lwabantu base Ningizimu neAfrika abayingxenye yamaNguni. Abantu abakhuluma isiZulu babizwa ngama Zulu.

Lalela ke, isiZulu wulimi lwamaZulu. Sikhulunywa abantu bokudabuka abayizigidi eziyishumi nambili 12 million, abatholakala ikakhulukazi esifundazweni sakwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika.

IsiZulu yilona lulimi lokudabuka olukhulunywa kunazozonke eNingizimu Afrika 24% yabantu. Ekanti nesigamu 50% sabantu ezweni siyaluqonda lolulimi. Ngo 1994 isiZulu sabekwa njengolunye lwezilimu eziyishumi nanye 11 ezisemthethweni eNingizimu Afrika.

Ngokosolwazi, isiZulu silandela isiSwahili ngokukhulunywa kakhulu ezilimini zaBantu. Njengazo zonke izilimu zaBantu, isiZulu sibhalwa ngezinhlamvu zesiLatin.

Ngokwe Singisi sase Ningizimu Afrika, lolulimi lubizwa ngendlela yokudabuka kuthiwe "isiZulu".

                                     

1. Ngokwezindawo

Abantu abafudukayo basithatha isiZulu baya naso emazweni angomakhelwane, ikakhulukazi eZimbabwe lapho khona isiNdebele saseNyakatho sisondelene kakhulu nesiZulu.

IsiXhosa, esingulimi olukhulunywa kakhulu eMpumalanga Koloni kuthiwa naso - njengolimi lwesiNdebele - sicishe sifane nesiZulu.

                                     

2. Umlando

AmaZulu, njengamaXhosa kanye namanye amaNguni, sebahlala eNingizimu Afrika isikhathi eside. Ulimi lwesiZulu lunemisindo eminingi eno "qa" no "ca", njengezilimu eziningi zase Ningizimu Afrika, nokungatholakali kwamanye amazwe ase Afrika. Kuyatholakala ukuthi ama Nguni ake ahlala futhi nezinye izinhlanga zaseNingizimu, njengabaThwa njalo njalo.

IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Ibhuku lokuqala lesiZulu kwaba yibhayibheli elihumushiwe, nelavela ngo 1883. Ngo 1901, uJohn Langalibalele Dube 1871–1946, owayengumZulu wase Natali wavula Ohlange Institute nokwaba yindawo yokuqala yokufunda yabantu bomdabu eNingizimu Afrika.

Uyena futhi uDube owabhala incwadi ebizwa ngokuthi Insila Kashaka, nokwaba yiNovel yokuqala yesiZulu 1930. Omunye wezingqalabutho zababhali besiZulu kwakungu Reginald Dhlomo, nowabhala ama Novel amaningi omlando ngamakhosi akwaZulu, uDingane 1936, uShaka 1937, uMpande 1938, uCetshwayo 1952 and uDinizulu 1968. Omunye wezingqalabutho zababhali bezincwadi zesiZulu kwakungu Benedict Wallet Vilakazi, kanye no Oswald Mbuyiseni Mtshali.

Ukubhalwa kolimi lwesiZulu kwakwenganyelwe yiZulu Language Board yakwaZulu-Natal. Lenhlangano yavalwa, yase ilandelwa yiPan South African Language Board, nokuyiyona okwamanje eyengamele zonke izilimu eziyishumi nanye zaseNingizimu Afrika.

                                     
 • abangu - 8 000 000. Sikhulunywa eMpuma - Koloni noTshona - Koloni. Kuyasifana isiZulu - ngakho - ke cishe siqondwa ngamaZulu. Amaphesenti amashumi amabili likabantu
 • Zingu: isiZulu isiXhosa isiBhunu isiSuthu isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa
 • mpumalanga yesifundazwe ulimi olukhulunywa kakhulu isiZulu     isiBhunu     isiNgisi     isiXhosa     isiZulu     isiSuthu     isiTswana     Alukho ulimi
 • isiNyungwe Cinyungwe isiTshopi Chicopi isiYao Ciyao isiMakonde Chimakonde isiKoti Ekoti isiMwani Kimwani isiSwahili Kiswahili isiSwazi SiSwati isiZulu
 • Yena ifunda IsiNgisi. Yena hlola umhlaba nabangani. Ukusakaza kwa - Nickelodeon IsiNgisi kwa - M Net IsiZulu IsiNgisi - Nickelodeon IsiZulu - M - Net
 • Mpumalanga Kapa bakhuluma isiXhosa, abanye bakhuluma isiBhunu, isiSuthu, isiZulu kanye nesiNgisi. Buffalo City College Lovedale College Queenstown College
 • entshonalanga IFuleyisitata eningizimu Abantu baseGoli bakhuluma lezilimi isiZulu isiTswana, isiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiXhosa, isiPedi kanye nezinye
 • singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni. Isifunda sakwaBulawayo esise
 • Izilimi zesiNguni ziyisi Xhosa, isiZulu isiSwati kanye nesi isiNdebele. Izilimi zesiNguni zikhulunywa eNingizimu Afrika, eZimbabwe naseSwatini. Igama
 • singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni. Isifunda sa kwa Mozambiki


                                     
 • Pizza Hut isiZulu Pizza Hut American ukudla okusheshayo yokudlela futhi inamagatsha emazweni amaningi is Alm.o ochwepheshe yokudlela umsoco pizza
 • yentshonalanga Ulimi olukhunyulwa kakhulu kunazo zonke izilimi kulesifundazwe IsiZulu kulandele IsiNgisi kugcine ngesiXhosa. Lezilimi IsiBhunu, IsiSuthu, kanye
 • FM noma P4 Radio Durban iyinhlangano isiteshi somsakazo lapho sisakaza IsiZulu Onguchwepheshe R & B, pop Afro, hip hop, indlu kwaito. Akhiwe idolobha
 • iNingizimu Afrika inezilimi eziyishumi nanye ezisemthethweni, zona yisiNgisi, isiZulu isiNdebele, isiSwati, isiXhosa, isiPedi, isiSotho, isiTswana, isiBhunu
 • Uma umuntu ecaphuna amavesi ebhayibhelini noma ngabe elesiNgisi noma isiZulu basho into efanayo. Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi
 • eNingizimu badibana namaKhoi - San, okuyibona abantu bakuleli bokuqala. IsiZulu sikhulunywa yiningi labantu baseSouth Africa. Sitholakala eMndenini wezilimi
 • inguquko emagameni atholakala olimini ngenxa yemithetho yokubhalwa nokubhala isiZulu Lezi zinguquko zibonakala kakhulu endleleni yokubhalwa kwamagama okude
 • 4 039 939 Inani labantu ngo - 2019 4 592 187 Izilimi isiSwazi 27.7 isiZulu 24.1 isiTsonga 10.4 isiNdebele 10.1 isiPedi 9.3 isiBhunu 7
 •   Iqulu 2, 600 km2 6, 800 sq mi First languages 2011 isiNgisi 49.8 isiZulu 33.1 isiXhosa 5.9 isiBhunu 3.6 other 7.6 Postal code 4001
 •   Indian 1.3 White 27.8 Other 5.7 First languages 2011 isiNgisi 44.3 IsiBhunu 22.8 isiXhosa 15.3 isiZulu 1.4 Other 16.2
 • 300 sq mi First languages 2011 isiNgisi 47.1 IsiBhunu 26.6 isiXhosa 8.5 isiZulu 1.6 Okunye 16.2 Postal code 7925 Area code 021
 •   Indian 4.4 White 56.4 Okunye 2.0 First languages 2011 isiNgisi 68.0 IsiBhunu 18.5 isiXhosa 3.6 isiZulu 2.4 Okunye 7.5
                                     
 •   Metro density 2, 700 km2 7, 000 sq mi First languages 2011 isiNgisi 31.1 isiZulu 19.6 isiBhunu 12.1 isiXhosa 5.2 other 31.9 Postal code 2000
 • 9.0 isiSuthu 5.8 isiXhosa 5.5 isiTsonga 3.7 isiNgisi 3.5 isiZulu 2.5 isiPedi 2.4 Izinhlanga AbaNsundu 89, 8 AbeLungu 7.3 AmaKhaladi
 • lihlanganisa isizilimi ezinhlanu zaNingizimu Afrika, okubalwa kuzo IsiXhosa, IsiZulu IsiSuthu, IsiBhunu kanye nesiNgisi. Libhalwe ngezilimi ezahlukahlukene
 • wayephinde aba ngumfundisi eNyuvesi yakwaZulu ekhempasini yasoNgoye, efundisa isiZulu emkhakheni weziLimi namaSiko ase - Afrika African Languages and Culture
 • Northern Sotho, Sotho, isiSwazi, isiTsonga, isiTswana, isiVenda, isiXhosa, isiZulu 1, 221, 037 47, 432, 000 12, 161 48 iSudan yaseNingizimu Republic of South
 •   Jikelele 83, 865 Iqulu 1, 800 km2 4, 600 sq mi First languages 2011 isiZulu 70.8 isiBhunu 14.3 isiNgisi 4.8 isiSwazi 4.1 other 6.0
 • ISBN 1868934543.CS1 maint: Explicit use of et al. link E.S.Q Zul et al. 1988 IsiZulu Soqobo 10. Mgungundlovu: Shuter and Shooter. pp. 294 295. ISBN 0 - 947457 - 29 - 1
 • 1, 271, 628 Iqulu 8, 500 km2 22, 000 sq mi First languages 2011 isiZulu 37.1 isiSuthu 15.5 isiTswana 12.9 isiTsonga 8.9 other 25
Dora (cartoon)
                                               

Dora (cartoon)

Dora kuyinto umelika Cartoon owadalwa Chris Gifford. Character kuyinto Dora. Yena ifunda IsiNgisi. Yena hlola umhlaba nabangani. Ukusakaza kwa-Nickelodeon, kwa-M Net.

Pizza Hut
                                               

Pizza Hut

Pizza Hut American ukudla okusheshayo yokudlela futhi inamagatsha emazweni amaningi is Alm.o ochwepheshe yokudlela umsoco pizza zonke izinhlobo, kodwa Okhry.kma inikeza ukuxhumana yangaphandle inkonzo izicelo ngaphezu ukuthi kungenzeka ukudla esitolo sokudlela.

Users also searched:

ukuhumusha, essay, ngangithi, anginamngani, isizulu, ngangithi nginomngani essay, indaba elandisayo, zulu, ubhalwa kanjani umbiko, kanjani, ubhalwa, nginomngani, indaba, elandisayo, izimpawu, eseyi, saqhuma, kanye, kwathi, umbiko, Ukuhumusha, izimpawu ze - eseyi, imithetho yokubhala nobhalomagama lwesizulu, izifinyezo, isifinyezo, umfundisi, izifinyezo njalo, izifinyezo in english, isifinyezo isibonelo, izifinyezo umfundisi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Indaba elandisayo.

UKUHLOLA KUKAZWELONKE KUKA 2015 UMHLAHLANDLELA. Ingesilo olulodwa lwezilimi ezisemthethweni zaseNingizimu Afrika, kufanele uthole incwadi yokuthi ihunyushwe yisiphathimandla esikwaziyo ukuhumusha. Ubhalwa kanjani umbiko. IsiZulu University of Johannesburg. Ungenayo inkumbulo eyenele noma uma ukuhumusha kuyinkimbinkimbi noma kunjalo ithoyizi lihle ikakhulukazi uma bekuvumela ukuba uzame esitolo. Saqhuma kanye kwathi nya essay. Hot iron branding for beef cattle. KZN Agriculture & Rural. Angelo Pienaar: 033 355 9260. Angelo pienaar@.za. Ukuhumusha yilaba: NT Ntombela. Training Resource Development Cedara College.

Izifinyezo in english.

UKZN NdabaOnline. Le mithetho icashunwe kwiPanSALB Imithetho yokubhala nobhalomagama lwesiZulu 2008: 29 43 Le mithetho izosiza kakhulu labo abathanda ukufunda ulimi.


Imilolozelo yesizulu.

First practice test IsiZulu AFT 121 StuDocu. Imilolozelo yabantwana set of 17 nursery rhyme wall charts. Wall Charts. Hibbard Publishers. 9781920147419. R 1.295.00. Math Magic Pressograms 4 items. Imilolozelo yabantwana. Guest Speaker About Gcina Mhlophe GCINA MHLOPHE. 9781770296671 Imilolozelo Nursery rhymes. 9781770296787 Ubuningi ​Plurals. 9781770296800 Umbekwaphambili Prepositions. 9781770296817.

ZULU Lendcor.

Imvula neqhwa elikhithika kancane livimbanise lapha emgwaqeni sifike Ungayeki ukucela, kyafiwa yindlala yepipi amadoda aseyavilapha. GRADE 12 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE IBANGA 12. Ngalolo suku, imvula enkulu yayina esifundazweni iFangshan Ngalokho ukucela abantu ukuthi babeke isibonelo kwabanye noma.

Izibongo zakwa mashiya.

Izibongo Nezithakazelo Khabza Career Portal. Iziduko zama Hlubi. Henry Masila Ndawo compiled a selection of amaHlubi clan izibongo in Iziduko zama Hlubi Lovedale Press, 1939. Radebe xhosa clan names. Izibongo Zomthonyama isiXhosa poetry Oxford University Press. IZIBONGO ZAMAKHOSI. ISBN: Regular price: R 93.10. Sale price: R 93.10 Regular price. Sale Sold out. Unit price: per. Tax included. Default Title.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →